Helgen 7. og 8. mai arrangerte NBBF sitt forbundsting på Gardermoen og det var ca 50 stemmeberettigete delegater tilstede fra klubber og regioner, samt NBBFs styre og komiteer.

For dommerkomiteens del var det spesielt et forslag som krevde oppmerksomhet, Bergen Elite hadde nemlig sendt inn følgende forslag til nytt punkt 13 i NBBFs kampreglement, kapittel 7:

Dommere som dømmer i Firi-ligaen skal være kvalifisert for dømming både for Firi-liga Kvinner og Menn. I dommeroppsettet skal begge ligaene likebehandles.

Dette forslaget skaper jo flere problemer enn det var tiltenkt å løse, og som leder av dommerkomiteen på det tidspunkt forslaget ble behandlet kom jeg med følgende innlegg fra talerstolen:

*********

FORSLAG 20 – TILSVAR FRA DOMMERKOMITEEN

Dommerne er også idrettsutøvere og som spillerne blir de målt på sine resultater når det kommer til hvilke og hvor mange kamper de dømmer gjennom sesongen – hvertall i nasjonale serier!

Det er ingen som krever at det skal være lovfestet at f.eks. alle spillerne på nasjonalt nivå skal få plass på landslaget. Dette er det selvfølgelig opp til landslagstrenere å avgjøre og det er resultatene og evnen til å levere det som er forventet som avgjør om man blir tatt ut.

Tilsvarende er det heller ikke lovfestet at alle spillerne i en kamp skal spille omtrent like mange minutter, bortsett fra i barneidrett.

Derfor overrasker det oss at noen foreslår at det bør være en helt annen praksis for basketballdommerne – hvertfall på elitenivå.

Man mener altså at samtlige forbundsdommere uten videre skal ansees å være kompetente til å dømme alle kamper uavhengig av hvor krevende de er eller på hvilket sportslig nivå de måtte være.

Og at dommerkomiteen, som i NBBFs lover skal være en nøytral instans med vurdering av hvilke dommere som skal dømme de ulike kampene, skal forholde seg til en slags matematisk fordeling av kamper i stedet for å bruke de samme sportslige resultatprinsippene som i idretten ellers?

Jeg håper jeg har forsamlingen med meg på at det ikke må bli opp til paragrafer i et lovverk å bestemme hvilke utøvere som skal delta på ulike nivåer i en idrett!

Selvfølgelig må det være slik at en nøytral dommerkomite må stå fritt til å sette opp de mest egnede og tilgjengelige dommerne til en gitt kamp på nasjonalt nivå, og selvfølgelig gjelder det både kamper for kvinner og menn.

Men med en dommergruppe på ca 30 dommere (ned fra 36 til 25 ved oppstart av sesongen 2021/22) og hele 717 dommeroppdrag, sier det seg selv at det blir et vanskelig puslespill.

For dommerne er faktisk ikke tilgjengelig hele tiden!

De ønsker ikke å dømme hver uke eller i alle helgene, de har også andre aktiviteter som de vil prioritere og dermed blir det umulig å regulere denne kabalen med lover.

Når vi så dette forslaget, tok vi en kontroll av fakta ved å se på dommeroppsettet i årets sesong, og resultatet var gledelig med tanke på nettopp dette med å prioritere kvinnekampene i høyere grad enn vi kanskje har hatt mulighet til tidligere.

I hele 75 % av kampene i årets serie for Firi kvinner var 2 eller 3 av dommerne fra den gruppen som også dømmer kamper i Firi menn, og dermed også førstedommeren i alle disse kampene. Vi fant også at nesten alle toppdommerne har et antall kamper i kvinneligaen til tross for at deres tilgjengelighet gjør det svært vanskelig.

Eksempelvis har mange av disse dommerne 25-40 kamper i Firi menn og dermed svært få ledige dager. Likevel har flere av dommerne blant de 10 høyest rangerte, et kamptantall på ca 8-10 kamper også i Firi kvinner.

Våre valg av dommere blir tatt på sportslig grunnlag. De faktiske tall på fordelingen av kamper viser at det ikke er behov for dette forslaget som heller ikke tar for seg hva som skjer hvis man ikke oppnår å unngå de forslagstiller kaller «usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Det er heller ikke ønskelig av sportslige og adminstrative grunner å innføre en «tvangstrøye» i det vanskelige puslespillarbeidet med dommeroppsettet i nasjonale serier.

Dommerkomiteens fokus fremover vil fortsatt være å utdanne og videreutvikle flere og bedre dommere til kampene i nasjonale serier, uavhengig av dommernes bakgrunn, nasjonalitet, kjønn og hvilke kamper de skal dømme. Og selvfølgelig tar vi dommeroppsettet for alle kamper alvorlig.

Diskriminering er noe vi alltid har tatt avstand fra.

Men det er de sportslige kravene til dommerne og deres evner på banen som må få avgjøre hvem som dømmer hvilke kamper.

Ikke en fordelingsparagraf i lovene.

*********

Resten er historie. Styremedlem Bustos tok ordet og brukte hele følelsesregisteret, argumenterte sterkt for den viktige kvinnesakskampen for alt det var verdt, og Tinget ble satt i en posisjon der man plutselig skulle stemme for eller mot likebehandling av kvinner.

Men var det virkelig det saken egentlig handlet om?

Til venstre på bildet: Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Dermed stemte de fleste for, styremedlemmene som var mot forslaget på forhånd feiget ut, med unntak av Bakken, og avga blanke stemmer og det var til slutt kun dommerkomiteen selv og en håndfull delegater som stemte mot forslaget.

Dermed stod dommerkomiteen igjen med et diskrimeringsstempel midt i panna og et nytt og uønsket vedtak i lomma, Bustos gikk av som styremedlem dagen etter og dro videre med sine prinsipper til andre arenaer og basket-Norge tar litt ferie et par måneder.

Som eneste idrettsforbund i verden skal NBBF dermed definere at alle dommerne er like gode og kan dømme alle type kamper på nasjonalt nivå, og at dommerkomiteen må sette opp de presumptivt beste dommerne på like mange kamper i kvinneligaen som i herreligaen – med alle de konsekvensene det måtte medføre.

Enda godt man gikk av som leder av den komiteen.

Jan Korshavn
Tidl. DK-leder