DK får hvert år spørsmål fra dommere om hvilken praksis som benyttes i forhold til hvem som er 1. dommer og 2. dommer(e).

Det foreligger et DK-vedtak fra mange år tilbake, hvor det – etter en del diskusjon og vurderinger – ble besluttet å rangere dommerne (i forhold til oppsettet og hvem som er «crew chief» (3PO) evt. førstedommer (2PO)) slik at man primært gikk, og fortsatt går, på dommergrad og deretter, innen graden, på alder/erfaring.

Kort kan dette oppsummeres slik: FIBA (uansett aktiv/ikke aktiv) foran forbundsdommer foran forbundsdommeraspirant foran krets/regionsdommer foran krets/regionsdommeraspirant.

Dette gjør at DK slipper å lage en detaljert rangeringsrekkefølge som fanger opp alle varianter av crew, og vi unngår en stadig – ubegrunnet – diskusjon om hvorfor en annen dommer er rangert som ”bedre enn meg” etc.

DKs praksis fungerer etter vår mening greit, og vi har inntrykk av at de fleste aksepterer ordningen, og at man respekterer at de som er eldre og mer erfarne blir nominert som crew chief. DK/NBBF vil derfor opprettholde denne praksisen.

Når det gjelder Arbiters ”løsning” på spørsmålet om Umpire1 og Umpire2, er disse to, som i spillereglene, jevnbyrdige, og det er vilkårlig og uten betydning hvem som står først. Det er på ingen måte noen rangering, og en erfaren dommer kan bli nominert som ”3. dommer”, mens en med mindre erfaring kan bli ”2. dommer”.

Dette oppstår spesielt ved endringer i oppsettet som følge av forfall el. lign. Det er fysisk mulig å snu på rekkefølgen, men det er tungvint fordi man må slette nominasjonene på disse to og deretter legge dem inn igjen. Dette medfører faktisk en del unødvendig merarbeid for DK, og Arbiter vil som følge av dette generere opptil flere automatiske (les: totalt seks ulike) mailer til ALLE som er nominert i vedkommende kamp, noe som igjen, i verste fall, kan forårsake misforståelser blant dommerne.

DK/NBBF håper her å ha klargjort hvilke prinsipper som anvendes ved nominasjoner i nasjonale serier.

Hilsen

Knut